KAMPANIA "nieODEBRANY - ODEBRANY"
ODBIERAJ LISTY POLECONE

Problem nieodbierania listów poleconych w Polsce jest bagatelizowany, a polskie społeczeństwo często nie ma świadomości jakie konsekwencje wiążą się z faktem unikania odbioru przesyłki.

Wiele przesyłek poleconych jest celowo lub niecelowo nieodbieranych przez ich adresatów. Skutkiem takiego postępowania często są kłopoty, o których istnieniu ludzie nie wiedzą lub nie chcą wiedzieć. 

 • Po upływie terminu do odebranie pisma doręczenie uważa się za dokonane, nawet pomimo nieodebrania pisma przez adresata.
 • Jeżeli od daty doręczenia biegną terminy (np. do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty), wówczas nawet jeśli nie odbierzemy pisma te terminy zaczną biec.
 • Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma albo pokwitowania jego odbioru, doręczający sporządza na zwrotnym pokwitowaniu odpowiednią wzmiankę. W takiej sytuacji doręczenie uważa się za dokonane. Pismo nie przyjęte przez adresata, zwraca się organowi wysyłającemu.
 • Jeżeli osoba zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, nie ustanowi pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, i nie wskaże w kraju pełnomocnika do doręczeń (chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej), wówczas przeznaczone dla niej pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.


JAK NALEŻY POSTĘPOWAĆ?

 • Odebrać pismo osobiście. Pismo może odebrać także dorosły domownikadministracja domudozorca lub sołtys, jeśli te osoby nie są przeciwnikami w sprawie i podjęły się oddać nam pismo. Pismo może nam zostać doręczone także w miejscu pracy lub jeśli listonosz nas tam zastanie to nawet na ławce przed blokiem.
 • Zawsze należy sprawdzić czy zawiadomienie zostało doręczone po raz pierwszy czy może jest powtórne. Od pozostawienia pierwszego zawiadomienia mamy łącznie 14 dni na odebranie pisma, natomiast od powtórnego zawiadomienia już tylko 7 dni. Może zdarzyć się, że od razu otrzymamy zawiadomienie powtórne, wówczas mamy tylko 7 dni na odbiór przesyłki.
 • Jeśli nie jesteśmy w stanie odebrać pisma osobiście, to po otrzymaniu zawiadomienia o przesyłce (awizo) powinniśmy odebrać pismo w terminie wskazanym na zawiadomieniu lub zawiadomieniu powtórnym w miejscu na nim wskazanym.
 • Jeśli nie możemy odebrać pisma osobiście w miejscu wskazanym na zawiadomieniu, powinniśmy udzielić pełnomocnictwa innej osobie do jego odbioru.
 • Jeśli nie będzie nas w miejscu zamieszkania dłużej niż dwa tygodnie, powinniśmy wyznaczyć pełnomocnika do odbioru naszych pism. Możliwe jest ustanowienie pełnomocnictwa pocztowego.
 • W trakcie trwania sprawy sądowej lub administracyjnej należy informować sąd lub organ administracji o każdej zmianie adresu zamieszkania.
 • Osoba zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą powinna ustanowić pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju lub wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń (chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej). W razie niewskazania takiego pełnomocnika pisma przeznaczone dla tej strony pozostawia się w aktach ze skutkiem doręzenia.
 • Pisma z sądów i prokuratur doręcza Poczta Polska.
    
Image
© 2020 Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM. Wszystkie prawa zastrzeżone.