Image

Aktualności

 

UWAGA! Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
nieodpłatnego poradnictwa prawnego prowadzonych
przez Stowarzyszenie CIVIS SUM  

  
W związku z zaostrzeniem obostrzeń wynikających z wprowadzonym stanem epidemii od dnia 12 października 2020 r. do odwołania zawiesza się możliwość bezpośredniego korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach na terenie powiatu gorzowskiego.

Z uwagi na tymczasowe zawieszenie działalności punktów, porady będą udzielane przez telefon lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Szczegółowe informacje nt. procedury uzyskania nieodpłatnej porady znajdą Państwo tutaj.

Istnieje również możliwość skorzystania z dodatkowych dyżurów telefonicznych organizowanych przez Stowarzyszenie CIVIS SUM. Dyżur odbywa się w każdy poniedziałek w godzinach 8.00 - 10.00 pod numerem telefonu 690 811 540

Najnowsze materiały

 

Image
Image

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 • poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 • wskazanie osobie fizycznej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub,
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna mediacja

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 • przeprowadzenie mediacji,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.
Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby fizycznej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Kto może skorzystać z nieodpłatnego wsparcia?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

  
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Jak skorzystać?

Na porady obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem wskazanym poniżej - przy informacji o lokalizacji danego punktu - możliwość dokonania zapisu w godzinach pracy punktu.

W dni ustawowo wolne od pracy (w tym w święta państwowe) punkty są nieczynne
Na poradę należy zabrać ze sobą całą posiadaną dokumentację w sprawie.
   
Dyżur telefoniczny prawnika/doradcy obywatelskiego:
nr tel. 690 811 540 w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 10.00
  
Bezpłatne porady korespondencyjne:
e-mailowo - na adres: porady@civis-sum.org.pl
 listownie - na adres Biuro Porad Obywatelskich, al. Niepodległości 7a/2,
65-048 Zielona Góra
  
Prosimy nie przesyłać oryginałów dokumentów - wystarczy kopia.
Czas oczekiwania na odpowiedź - ok 14 dni.

Gdzie skorzystać z porady?

PUNKT NR 1
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
obsługiwany przez Okręgową Radę Adwokacką w Zielonej Górze i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze na podstawie porozumienia z Powiatem Gorzowskim
w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

 
 LOKALIZACJA:

Kostrzyńskie Centrum Kultury
ul. Fabryczna 5, Kostrzyn nad Odrą, pokój 23
tel. 95 752 23 11
poniedziałek - adwokat/radca prawny - w godz. 9.00 - 13.00

Urząd Miasta i Gminy w Witnicy
ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6, pokój 3
tel. 95 721 64 62
wtorek - adwokat - w godz. 9.00-13.00

Urząd Gminy w Lubiszynie
ul. Plac Jedności Robotniczej 1, sala konferencyjna
tel. 95 7277 130
poniedziałek - radca prawny/adwokat - w godz. 9.00-13.00

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłodawie
ul. Jeziorna 8, tel. 95 731 12 26
wtorek - radca prawny/adwokat - w godz. 9.00-13.00

Gminny Ośrodek Kultury w Santoku
ul. Gorzowska 37, salka konferencyjna
tel. 95 724 1953
środa - radca prawny/adwokat - w godz. 9.00-13.00

Gminne Centrum Informacji w Bogdańcu
ul. Mickiewicza 54, tel. 95 7501 310
czwartek - radca prawny/adwokat - w godz. 9.00-13.00

Urząd Gminy w Deszcznie
ul. Lubuska 90, pokój 1
tel. 95 728 76 50
piątek - radca prawny/adwokat - w godz. 9.00-13.00
  
 

PUNKT NR 2
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

obsługiwany przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM*
z siedzibą w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 7a/2
e-mail: civis-sum@civis-sum.org.pl

Lokalizacja:  Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. 
ul. Pankiewicza 5-7, Gorzów Wlkp.

 

dzień tygodnia:

dyżur w godzinach:

Poniedziałek

7:30 – 11:30

Wtorek

7:30 – 11:30

Środa

7:30 – 11:30

Czwartek

7:30 – 11:30

Piątek

7:30 – 11:30

 

PUNKT NR 3
PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

obsługiwany przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM*
z siedzibą w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 7a/2
e-mail: civis-sum@civis-sum.org.pl

Lokalizacja:  Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. 
ul. Pankiewicza 5-7, Gorzów Wlkp.

 

dzień tygodnia:

dyżur w godzinach:

Poniedziałek

11:30 – 15:30

Wtorek

11:30 – 15:30

Środa

11:30 – 15:30

Czwartek

11:30 – 15:30

Piątek

11:30 – 15:30 

*) Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Gorzowski na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie gorzowskim  w 2020 r.”

Podstawa prawna:

© 2020 Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM. Wszystkie prawa zastrzeżone.