NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE, NIEODPŁATNA MEDIACJA - W POWIECIE ŻAGAŃSKIM

UWAGA! Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa prawnego prowadzonych przez Stowarzyszenie CIVIS SUM
W związku z łagodzeniem obostrzeń wynikających z wprowadzonym stanem epidemii, wznawiono możliwość bezpośredniego korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach na terenie powiatu żagańskiego. Porady świadczone są bezpośrednio w punkcie, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu.
  
Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z organizowanych przez Stowarzyszenie CIVIS SUM dyżurów telefonicznych - dyżur odbywa się w każdy 1. i 3. czwartek w godzinach 8.00 - 9.00 pod numerem telefonu 515 856 516
  
  
Ważne! Na bezpośrednią poradę w punkcie należy zabrać ze sobą maseczkę.

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 • poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 • wskazanie osobie fizycznej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub,
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna mediacja

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 • przeprowadzenie mediacji,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.
Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby fizycznej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Kto może skorzystać z nieodpłatnego wsparcia?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 
Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

  
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Jak skorzystać?

Na porady obowiązują zapisy:

 • online pod adresem: np.ms.gov.pl/lubuskie/żagański
 • telefonicznie pod numerem telefonu 68 470 99 76 - możliwość dokonania zapisu w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałki 7:30-16:00, wtorek-czwartek: 7:30-15:30, piątek: 7:30-15:00
W dni ustawowo wolne od pracy (w tym w święta państwowe) punkty są nieczynne
Na poradę należy zabrać ze sobą całą posiadaną dokumentację w sprawie.
   
Dyżur telefoniczny prawnika/doradcy obywatelskiego:
nr tel. 515 856 516 w każdy 1. i 3. czwartek miesiąca w godzinach 8.00-9.00 tj.
2 i 16 stycznia, 6 i 20 lutego, 5 i 19 marca, 2 i 16 kwietnia, 7 i 21 maja ,
4 i 18 czerwca, 2 i 16 lipca, 6 i 20 sierpnia, 3 i 17 września, 1 i 15 października,
5 i 19 listopada, 3 i 17 grudnia 2020 r.
  
Bezpłatne porady korespondencyjne:
e-mailowo - na adres: porady@civis-sum.org.pl
 listownie - na adres Biuro Porad Obywatelskich, al. Niepodległości 7a/2,
65-048 Zielona Góra
  
Prosimy nie przesyłać oryginałów dokumentów - wystarczy kopia.
Czas oczekiwania na odpowiedź - ok 14 dni.

Gdzie skorzystać z porady?


PUNKT NR 1
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

obsługiwany przez Okręgową Radę Adwokacką i/lub Okręgową Izbę Radców Prawnych na podstawie porozumienia z Powiatem Żagańskim w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

 
 LOKALIZACJA:
Budynek Starostwa Powiatowego w Żaganiu, ul. Dworcowa 39, pok. 13

poniedziałek, środa, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
wtorek w godz. 8.00 - 12.00
piątek w godz. 9.00 - 13.00


PUNKT NR 2
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

obsługiwany przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM* z siedzibą w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 7a/2
e-mail: civis-sum@civis-sum.org.pl


 
 LOKALIZACJA:
Budynek Starostwa Powiatowego Filia w Szprotawie, ul. Kościuszki 30 pok. 1
poniedziałek w godz. 7.30 - 11.30
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 12.00
 


PUNKT NR 3
PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

obsługiwany przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM* z siedzibą w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 7a/2
e-mail: civis-sum@civis-sum.org.pl


 
 LOKALIZACJA:
Budynek Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej
ul. Żagańska 15, parter, pok. 5
poniedziałek - środa w godz. 12.00 - 16.00
czwartek w godz. 10.00 - 14.00
piątek w godz. 8.00 - 12.00

*) Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Żagański na podstawie umów o powierzenie realizacji zadań publicznych pn. “Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie żagańskim w 2020 r." oraz "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie żagańskim w 2020 r.”

Podstawa prawna:

© 2020 Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM. Wszystkie prawa zastrzeżone.